organic

免傷肌! 網購 純天然有機妝品

January 12, 2016

發現身邊好多姊妹都會著重護膚品成分,多過化妝品!其實化妝品比起護膚品,stay喺我哋皮膚上面更長時間!點解咁多人轉用天然、有機護膚品,而忽略了化妝品呢? [...]

Kid Licks !食埋落肚都唔驚嘅指甲油!

October 12, 2015

小朋友有時仲貪靚過大人㗎!有邊個未試過偷偷地拎媽咪、家姐啲護膚品、唇膏嚟搽丫?!仲有指甲油呀!Chipz精我細個嗰陣,就成日想搽到10隻手指都唔同顏色!不過大人話驚我唔覺意 [...]